สร้างแบบสำรวจออนไลน์ด้วย Google Form

ประยุกต์การทำแบบสำรวจออนไลน์ด้วย Google Form
 1. ไปที่ https://drive.google.com/ เนื่องจาก Google Form เป็นหนึ่งในบริการที่อยู่ภายใต้ Google Drive 
 2. กดปุ่ม  CREATE (1) และเลือก Form (2)


 3. ตั้งชื่อแบบฟอร์มที่ต้องการ และเลือก Theme ที่ต้องการ


 4. จะพบกับ 3 ส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ Form Settings, Form Designer, Confirmation Page

ในส่วนที่ 1 คือ ส่วนการตั้งค่าของแบบฟอร์มของแบบสอบถาม
ในส่วนที่ 2 คือ ส่วนการออกแบบแบบสอบถาม
ในส่วนที่ 3 คือ ส่วนการตั้งค่าการส่งแบบสอบถาม

** ส่วนการออกแบบแบบสอบถาม คือส่วนที่สำคัญ เนื่องจากการตั้งข้อคำถามนั้น เราคาดหวังกับคำตอบที่ได้ เพื่อนำข้อมูลไปประมวลผล ดังนั้นเราจึงต้องเลือกรูปแบบ Control ให้ถูกต้อง **

ประเภทของคำถาม (Question Type) 
อาจจะมีรูปแบบ และคำตอบที่ต้องการอาจมีความหมายหลากหลายที่ต้องการ ซึ่ง Google Form มีเครื่องมือมีไว้รองรับคำตอบหลายประเภท เช่น
 • Text คือ เพื่อให้ผู้ใช้กรอกคำตอบสั้น ๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล
 • Parapraph Text คือ เพื่อให้ผู้ใช้กรอกคำตอบ รองรับคำตอบมาก ๆ เช่น ข้อคิดเห็น เป็นต้น
 • Multiple Choice คือ ประเภทคำตอบที่คาดหวังให้ผู้ใช้เลือกคำตอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพศ เป็นต้น
 • Checkboxes คือ ประเภทคำตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกได้มากกว่าหนึ่ง
 • Choose from a list คือ ประเภทคำตอบที่ผู้จัดทำแบบสอบถาม เตรียมให้ผู้ใช้เลือก 
 • Scale คือ ประเภทคำตอบเพื่อให้ผู้ใช้ เลือกระดับของคำตอบที่ต้องการลัษณะลำดับขั้น
 • Grid คือ ประเภทคำตอบที่ให้ผู้ใช้ เลือกคำตอบในลักษณะคู่อันดับ
 • Date คือ ให้ผู้ใช้เลือกวันที่จากปฏิทิน
 • Time คือ ให้ผู้ใช้เลือกเวลา หรือกำหนดระยะเวลา
เราสามารถเลือกใช้ประเภทต่าง ๆ ของคำถามประกอบขึ้นเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ได้