07 Upload Image

การอัพโหลดรูปภาพนะครับ อาจารย์ตรวจสอบแล้ว ฟังก์ชันนี้มีปัญหากับทาง Google น่ะครับ
ซึ่งเราจะใช้วิธีการฝากรูปแทน ซึ่งในที่นี่อาจารย์จะใช้ Google Drive มาเป็นที่เก็บรูป
สามารถปฏิบัติตามได้ดังนี้
 
การไฟล์รูป
 
1. ไปที่ Google Drive เพื่อนำไฟล์รูปภาพไปฝากไว้ เพื่อความเป็นระเบียบนักศึกษาควรสร้าง Folder จัดเก็บไฟล์ครับ
ไปที่ Create > Folder
 
2. หลังนั้นจะพบกับ Dialog เพื่อกำหนดชื่อ Folder ในที่นี้ผมตั้งชื่อว่า Images จากนั้นกดปุ่ม "Create"
 
 
 
3.ย่อหน้าต่างของ Web Browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox อาจารย์แนะนำให้ใช้ Chrome) ลากไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดดังรูป
**นักศึกษาสามารถใช้ขั้นตอนนี้ในการ Upload ไฟล์รูปภาพที่ต้องการ**
 
 
ก่อนการนำไฟล์ภาพไปใช้งาน
ก่อนนำไฟล์ภาพไปใช้งาน ต้องแน่ใจก่อนว่าเราได้ให้สิทธิ์ผู้อื่นสามารถเข้าถึงไฟล์ได้
โดยการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์สามารถทำได้ดังนี้
1. คลิกขวาที่ Folder > Share... > Share...
 
2. คลิกที่ "Get shareable link"
3. icon รูปโซ่จะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีเขียว จากนั้นกดปุ่ม "Copy link" เพียงเท่านี้สิทธิ์ของ Folder นี้จะสามารถให้ผู้อื่น รวมถึงอาจารย์เข้าถึงไฟล์รูปภาพแล้ว
 
4. นำ URL ที่ได้ทำในขั้นตอนที่ 5 ไป Paste ใน Address Bar ของ Web Browser
 
การนำไฟล์ภาพไปใช้งาน
** ขั้นตอนนี้แนะนำให้ใช้ Chrome **
1. คลิกรูปที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวา เลือก "คัดลอก URL รูปภาพ" 
 
 
 
2. กลับมาที่ Portfolio (Google Site) เลือก Insert > Image จะพบกับหน้าต่างดังรูป
เลือก Web address(URL) ดังเบอร์ 1 และนำ URL ที่คัดลอกมา วางที่ช่องเบอร์ 2
 
3. จะได้ผลลัพธ์ดังรูป
 
 
 
 
 
Comments