01 Font

ตัวอักษร

เปลี่ยนชนิดตัวอักษร 
1. เลือกข้อความที่ต้องการโดยให้เกิดแถบสี
2. เปลี่ยนชนิดตัวอักษร
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร 
1. เลือกข้อความที่ต้องการโดยให้เกิดแถบสี
2. เปลี่ยนขนาดตัวอักษรรูปแบบตัวอักษร อื่นๆ
1. เลือกข้อความที่ต้องการโดยให้เกิดแถบสี
2. เปลี่ยนรูปแบบตามต้องการ


Comments