02 Image

02_แทรกรูป

1. คลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการแทรก
2. เลือกเมนู Insert
3. เลือก Imageสามารถเเลือกรูปได้จากในเครื่องหรือคัดลอกจาก URL
ถ้าเลือกรูปจากในเครื่อง
1. เลือก Uploaded images
2. Upload Images จากเลือก 1 หรือ หลายรูป พร้อมกันได้ 
3. คลิกรูปที่ต้องการ หรือ หากเลือกหลายรูปพร้อมกัน ให้กด Ctrl+รูปที่เลือก
4. กด Open

สังเกตแถบสี (เหลือง) รูปที่เลือก
1. กด OKการจัดตำแหน่งรูปภาพ

1. ให้รูปเรียงชิดซ้าย กลาง ขวา 
2. ให้รูปแสดงแบบขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ 
3. ให้รูปอยู่เหนือข้อความ หรือในข้อความ
ตกแต่งตามต้องการ


ถ้าเลือกรูปจาก URL โดยการค้นหาจาก Google
1. เลือก Google  ใช้คำสำคัญเพื่อค้นหา

2. เลือกเป็น image


3. คลิกที่รูปที่เลือก
4. คลิกขวา เลือก คัดลอก URL รูปภาพ

เมนู Insert อีกครั้ง
เลือกเมนู Insert > Image
1. เลือก Web address(URL) 
2. Paste หรือ Ctrl+v ที่ช่อง Image URL
3. กด OKComments