∆ Knowledge‎ > ‎

GoogleApps


มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมมือกับ Google ให้บริการแก่นักศึกษาทุกคน บริการของ Google Apps เช่น Gmail Google Docs เป็นต้น