แผนการสอน

รายวิชา 

    GE112 - Information Technology and the Future World
    ศท.112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

    เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญและการใช้งานเทคโนโลยี สามารถนำคณิตศาสตร์และข้อมูลทางสถิติประยุกต์ใช้การดำเนินชีวิตได้ สามารถสร้างแบบสำรวจออนไลน์ผ่าน Google Form และนำเสนอผลสำรวจ สามารถสร้างข้อมูลประวัติผลงาน (Portfolio) ผ่าน Google Site เข้าใจเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย สามารถใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เข้าใจข้อกฏหมายพระราชบัญญัติและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง รู้จักรูปแบบและผลกระทบการเล่นคอมพิวเตอร์เกมอย่างไม่ถูกต้อง เรียนรู้วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตและแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก เข้าใจวิวัฒนาการและการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของโลกได้ เข้าใจเทคโนโลยีการขนส่งสินค้าและขนส่งมวลชนทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

สื่อการสอน

  1. สไลด์บรรยาย
  2. แบบทดสอบ / ใบงานกลุ่ม / ใบงานเดี่ยว
  3. คลิปวีดิโอ
กิจกรรม
  • การบรรยาย
  • กิจกรรมกลุ่ม

หลักเกณฑ์และการวัดผล
 หลักเกณฑ์     คะแนน
 คะแนนเข้าห้องเรียน เช็คชื่อ 15 นาทีแรกเท่านั้น (12สัปดาห์) 12
 คะแนนในห้องเรียนโดยทำกิจกรรมกลุ่ม 28
 รายงานกลุ่มเพื่อสำรวจ (Poll) เรื่องที่นักศึกษาสนใจ (สัปดาห์ที่ 3 และ 4) 12
 การออกแบบโครงรางตนแบบนวัตกรรมในอนาคต (สัปดาหที่ 9 และ 12) 12
 Presentation การใช้ "Mobile Application" 12
 Creative Image Profile (สัปดาหที่ 5 และ 6) 8
 งานเดี่ยว Portfolio (สัปดาห์ที่ 3 และ 9) 12
 ประเมินการสอน Online Assessment (สัปดาห์ที่ 14-15) 2
  รวมคะแนนเต็ม 100


ชิ้นงานกลุ่มใหญ่ 36 คะแนน  ประกอบไปด้วย
 ลำดับ       งาน     ส่งวันที่  คะแนน
 1  รายงานกลุ่มด้านการสำรวจ (ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ)     12 
 2  การออกแบบโครงรางตนแบบนวัตกรรมในอนาคต    12 
 3  Presentation การใช้ "Mobile Application"    12 
ชิ้นงานรายบุคคล