GE112

อาจารย์ผู้สอน
อ.ชนวีร์ พิพัฒน์กุล

ข้อแนะนำ
สำหรับชั้นปี 1 สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเริ่มต้นก็คือ ลงทะเบียนบัญชี Google  เพื่อรับบัญชี @bumail.net
เนื่องจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพให้บริการนักศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่
และสำหรับวิชานี้จำเป็นต้องใช้บริการอย่าง Google Apps เป็นสื่อการเรียนการสอนด้วย

ลิงก์แนะนำ

แบบฟอร์มส่ง URL งาน e-Portfolio​ ‎(งานเดี่ยว)‎Subpages (1): About