05 การสร้างเพจย่อย

1. เลือกจากหน้าที่ต้องการให้เป็นหน้าหลักแล้วกด new page ดังหมายเลข 12. ตั้งชื่อหน้าเพจย่อย ดังหมายเลข 1
    ประเภทหน้าเพจ ดังหมายเลข 2
    ตำแหน่งที่วาง ภายใน GE112 สำคัญ นศ.ต้องเลือกตำแหน่งวางให้ถูกต้อง ดังหมายเลข 3
    กด Create เพื่อสร้าง ดังหมายเลข 4


3. พิมพ์แก้ หน้าเพจย่อย ดังหมายเลข 1
    พิมพ์เนื้อหา ดังหมายเลข 2
    กด Save เพื่อจัดเก็บ ดังหมายเลข 34.  จะได้หน้าเพจย่อย

---------------------------
GE112
 + week1_Presentation
---------------------------5. ทดลองเพิ่มหน้าเพจย่อยอีกครั้ง ดังหมายเลข 1
6. พิมพ์หน้าหน้าย่อย ดังหมายเลข 1
   ตำแหน่งที่วาง ภายใน GE112 โดยนักศึกษาต้องเลือกตำแหน่งวางให้ถูกต้อง ดังหมายเลข 2
   กด Save เพื่อจัดเก็บ ดังหมายเลข 3


7. พิมพ์แก้ หน้าเพจย่อย ดังหมายเลข 1
    พิมพ์เนื้อหา ดังหมายเลข 2
    กด Save เพื่อจัดเก็บ ดังหมายเลข 3
จะได้หน้าเพจย่อย
---------------------------
GE112
 + week1_Presentation
 + week2_ค่ากลาง
---------------------------

สรุป
การเพิ่มหน้าเพจย่อย ส่วนสำคัญที่สุดคือ ตำแหน่งที่วาง จะอยู่บนสุด Top Level หรือใต้หน้าเพจใดเพจหนึ่ง under ... ได้


Comments