08 การแชร์ site

การแชร์สามารถแชร์ได้ทั้ง site และแชร์ในระดับเพจ ซึ่งการแชร์นั้นสามารถกระทำได้ด้วยวิธีการเดียวกัน เพียงนักศึกษาเข้าใจถึงระดับการเข้าถึงในแต่ละระดับเท่านั้น

การแชร์สามารถทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. กดปุ่มแชร์ 2. จากรูปสามารถอธิบายส่วนต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
    1. เจ้าของหรือผู้สร้าง เว็บไชต์นี้
    2. ผู้ที่มีสิทธิ์มองเห็น site
    3. URL หรือ Address ของหน้าเว็บไชต์ site ของเรา 
    4. invite people ส่วนของการส่ง e-mail เพื่อเชิญใช้งาน สิทธิ์การมองเห็น (visibility option) site มีทั้งสิ้น 5 ระดับดังต่อไปนี้
    1. Public on the web สำหรับใครก็ได้สามารถค้นหา Find และเข้าถึง (Access) ได้
    2. Anyone with the link สำหรับใครก็ได้ที่มี URL หรือ Address หรือ Link สามารถเข้าถึง (Access) ได้ 
    3. Bangkok University สำหรับสมาชิกของ มกท. สามารถค้นหา (Find) และเข้าถึง (Access) ได้
    4. People at Bangkok University with the link สำหรับสมาชิกของ มกท. ที่มี URL หรือ Address หรือ Link เพื่อเข้าถึง (Access) ได้
    5. Shared privately ต้องระบุตัวบุคคลที่ใช้สิทธิ์ผ่าน E-mail เพื่อเข้าถึง (Access)

ในการเรียนการสอนนี้ แนะนำให้นักศึกษากำหนดสิทธิ์เป็น Public on the web

นอกจากการกำหนดให้ผู้อื่นมีระดับในการมองเห็น site ของนักศึกษาแล้ว นักศึกษายังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง (access) site ของนักศึกษาได้ ซึ่งสิทธิ์การเข้าถึงนี้มี 2 ระดับ คือ
    1. Can view การเข้าถึง สามารถดูได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้
    2. Can edit การเข้าถึง สามรถดู และ แก้ไขได้

ในการเรียนการสอนนี้ แนะนำให้นักศึกษากำหนดสิทธิ์เป็น Can view 
Comments