10_การเปิดสิทธิ์ให้อาจารย์ตรวจ

การเปิดสิทธิ์ให้อาจารย์ตรวจ

1. ไปหน้า Profile หรือหน้าแรก แล้วกด Share


2. กด Change... เพื่อเปิดสิทธิ์
 


3. การปรับสิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์
    3.1 เลือก Public on then web เพื่อเปิดสิทธิ์
    3.2 กด save เพื่อบันทึกผล
Comments