04 การแก้ไขเพจ

1. เลือก site ที่ต้องการแก้ไขเพจดังหมายเลข 12. เลือกเพจที่ต้องการแก้ไขดังหมายเลข 13. กดปุ่มรูปดินสอเพื่อเริ่มแก้ไขดังหมายเลข 1 4. นักศึกษาสามารถแก้ไข ชื่อเพจได้ดังหมายเลข 1 และสามารถแก้ไขเนื้อหาได้ดังหมายเลข 2 เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม save เพื่อจัดเก็บดังหมายเลข 3


Comments