02 การลบ site

1. เลือก site ที่ต้องการลบดังหมายเลข 1


2. เมื่อเข้าสู่หน้า site ให้เลือกเมนู more ดังหมายเลข 1 และเลือก Manage Site ดังหมายเลข 23. กดปุ่ม delete site ดังหมายเลข 1


4. กดปุ่ม delete อีกครั้งเพื่อยืนยันการลบ site ดังหมายเลข 1


Comments