06 การลบเพจ

1. เลือกหน้าเพจที่ต้องการลบ2. กดปุ่ม more ดังหมายเลข 1 และเลือกเมนู delete page ดังหมายเลข 23. กดปุ่ม delete เพื่อยืนยันการลบดังหมายเลข 14. เพจที่ไม่ต้องการจะถูกลบออกไป


Comments