03 การสร้างเพจ

1. เลือก site ที่ต้องการสร้างเพจดังหมายเลข 12. กดรูป กระดาษเพื่อสร้างเพจดังหมายเลข 13. ใส่ชื่อหน้าเพจดังหมายเลข 1 
    ใส่ประเภทเพจที่เพิ่ม เป็น Web Page ดังหมายเลข 2  
    ใส่ตำแหน่งที่วางของหน้าเพจให้อยู่บนสุด ดังหมายเลข 3
    กดปุ่ม Create เพื่อสร้าง ดังหมายเลข 44. นักศึกษาสามารถแก้ไข ชื่อเพจได้ดังหมายเลข 1 และสามารถแก้ไขเนื้อหาได้ดังหมายเลข 2 เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม save เพื่อจัดเก็บดังหมายเลข 3


Comments