01 การสร้าง site

1. นักศึกษาทุกท่านต้อง sign in เข้าสู่ google app ที่ https://www.google.co.th/ ด้วย gmail ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเท่านั้น เช่น mrbuman.pat@bumail.net

2. เลือกเมนู application ดังหมายเลข 1 และเลือกเมนู site ดังหมายเลข 23. เลือกเมนู create ดังหมายเลข 1 เพื่อสร้าง google site4. พิมพ์ชื่อ Site ของตนเองในรูปแบบดังต่อไปนี้ GE112_รหัสนักศึกษา เช่น GE112_1560701234 ดังหมายเลข 1 และนักศึกษาสามารถเปลี่ยนชื่อที่อยู่ของหน้าเพจได้ ดังหมายเลข 2


5. เลือกตีมที่ตนเองต้องการได้ ดังหมายเลข 16. พิมพ์ชื่อกลุ่ม catogories ว่า e-portfolio ดังหมายเลข 1 และพิมพ์คำอธิบาย  e-portfolio ของท่านดังหมายเลข 27. กดปุ่ม create อีกครั้งเมื่อสร้าง site สำเร็จดังรุปที่ 18. กดปุ่ม back เพื่อกลับหน้าแรก9. site ที่นักศึกษาสร้างจะปรากฏกดังภาพ


Comments