+ e-Portfolio

รายละเอียดงานเดี่ยว (e-Portfolio)
__________________________________________________________
หนึ่งในชิ้นงานเดี่ยวที่สำคัญต่อนักศึกษาชิ้นหนึ่งในวิชา GE112 คือ การทำแฟ้มสะสมงานส่วนตัว หรือ (e-Portfolio)

จุดมุ่งหมายของงานชิ้นนี้ คือเป็นจุดเริ่มต้นของนักศึกษา ที่จะนำผลงานระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย เก็บสะสมไว้ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำ e-Portfolio นั้นไปอ้างอิงตอนนักศึกษาสมัครงานในอนาคตได้

ลักษณะของ e-Portfolio นั้นจะเป็นลักษณะของเว็บไซต์
ที่แสดงรายละเอียดส่วนตัวของนักศึกษา
เก็บสะสมผลงานของนักศึกษา เป็นหมวดหมู่ชิ้นงาน หรือ Category

เครื่องมือที่อาจารย์จะแนะนำให้นักศึกษาใช้ก็คือ Google Sites
เป็นเครื่องมือที่ให้นักศึกษาสร้างเว็บไซต์เอง โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด หรือ เขียนโปรแกรมเป็น ก็สามารถสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้

แต่สำหรับคนที่ Advanced มาก ๆ ก็สามารถนำ HTML มาใส่เพิ่มเติมเองได้ในบางส่วนครับ

รายละเอียดงานคร่าว ๆ คือ
1. หน้าแสดงรายละเอียดส่วนตัวของนักศึกษา ประวัติต่าง ๆ (Profile)
2. หน้ารายละเอียดชิ้นงานที่สะสม ซึ่งถูกจัดกลุ่มงานแต่ละประเภท (Categories)
3. หน้าสะสมรูปภาพที่ทำกิจกรรม (Gallery)
4. สามารถคลิกลิงก์แต่ละหน้าถึงกันได้
5. ความสวยงาม และความเหมาะสม

หรืออาจจะใช้เทคนิคของ mind map ดังตัวอย่างนี้ในการสร้าง
หมายเหตุ